Deklaracja dostępności Platforma Moodle

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Platformy Moodle.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
  • zamieszczane na stronach serwisu mapy statyczne i interaktywne bądź w ogóle nie mają wsparcia dla osób z niepełno sprawnościami, bądź mają ograniczone wsparcie w postaci opisów statycznych,
  • nie wszystkie formularze na stronach serwisu mają wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.